REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ


obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2014 r.

 

 

 1. I.   Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży przez „CIBO’ Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach przy ul. Os. Parkowe 14/1, 32-083 Balice, o numerze NIP: 676-01-15-692, REGON: 350637137, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000226989, zwaną dalej SPRZEDAWCĄ.
 2. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą, sprzedając środki spożywcze drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.hanoju-sklep.pl, zwanej dalej WITRYNĄ.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KUPUJĄCYM, a Sprzedawcą.
 4. Każda Kupujący jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.
 5. Podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem witryny Sprzedawcy, Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

II.   Rejestracja

1.   Kupującym może być każda osoba pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz konto poczty elektronicznej.

2. Kupujący, chcąc dokonać zakupu musi zarejestrować się na witrynie Sprzedawcy, w wyniku której będzie identyfikowany za pomocą identyfikatora ID i hasła.

3.   Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej.

5. Dane osobowe, które podawane są przez rejestrujących się Kupujących przechowywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

6.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.

 

III. Ceny

 

1.   Wszystkie ceny podane na witrynie Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2.   Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

 

IV. Zamówienie

 

 1. Zamówienie są przyjmowane:

a)                  za pomocą formularza dostępnego na witrynie Sprzedawcy;

b)                  telefonicznie, pod nr telefonu: 515 156 248

c)                   e-mailem na adres: zakup@hanoju.pl

 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdza, za pomocą e-maila, zamówienie Kupującego.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży produktów wymienionych w zamówieniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny na magazynie Sprzedawcy. W przeciwnym przypadku Kupujący jest informowany o niedostępności produktów objętych zamówieniem i podejmuje decyzję co do sposobu realizacji zamówienia, t.j.: anulowanie całości zamówienia, częściowa jego realizacja albo wydłużenie czasu oczekiwania.   
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.
 5. Do zamówienia należy doliczyć koszty dostawy wg kosztów wysyłki, którymi obciążany jest Kupujący.
 6. Sprzedawca wystawia dowody zakupu w formie paragonów lub faktur VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w zamówieniu.

 

V.  Płatność

 

Płatność następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, gotówką przy odbiorze przesyłki oraz kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku płatności kartami zwrot następuje na rachunek karty.

 

 1. VI.          Dostawa

 

 1. Zamówione towary są dostarczane, na terytorium Polski do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, zwanych dalej Dostawcą. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 2. W przypadku płatności w formie przelewu, dostawa jest realizowana dopiero z momentem zaksięgowania należności z tytułu zakupu i dostawy, na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3.  Na czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu zamówienia, składa się m.in.: czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i czas dostarczenia przesyłki. Łączny czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 7 dni roboczych.
 4. Przyjęcie do realizacji zamówień rozpoczyna się w chwili wysłania e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Terminy dostawy są podane orientacyjnie i mogą ulegać zmianie.
 6.  Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem przesyłki przez Dostawcę.
 7. W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego, w czasie prowadzonego dochodzenia u Dostawcy, nie będzie możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru.
 8. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody.
 9. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby Sprzedawcy, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar zapewniamy sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

 

  VII. Reklamacja

 

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostawcą protokołu reklamacyjnego
 2. Reklamacja zakupionego produktu powinna zostać zgłoszona pisemnie lub ustnie w sytuacji stwierdzenia wady jakościowej produktu w okresie 3 dni od daty otwarcia opakowania.
 3. Zawiadomienie o stwierdzeniu wady powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.
 4. W przypadku stwierdzenia pomyłki asortymentowej lub ilościowej reklamacja powinna zostać zgłoszona w okresie 3 dni od daty odbioru przesyłki.
 5. Uprawnienie z tytułu reklamacji wygasają po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 - 4.
 6. Wadliwy produkt prosimy przesłać na adres Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, szczegółowo opisanym powodem reklamacji, dowodem zakupu, numerem swojego konta bankowego oraz danymi kontaktowymi (numer telefonu bądź adres e-mail), z dopiskiem: reklamacja produktu.
 7. Koszty wysyłki w ramach reklamacji rozpatrzonej pozytywnie zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe Kupującego lub przekazem pocztowym pod wskazany adres. W tej sytuacji opłaty związane z przekazaniem należności na konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres ponosi Sprzedawca.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w okresie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 9. Produkt uszkodzony lub wadliwy, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

 1. VII.            Zwrot produktu

 

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu zamówionych produktów w stanie niezmienionym w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki na swój koszt z oświadczeniem, iż odstępuje od zawartej umowy kupna.
 2. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana zwracana kwota.
 3. Należność może być również przesłana przekazem pocztowym pod wskazany adres. Zwracana kwota odpowiada wartości zamówionych produktów (bez kosztów wysyłki) pomniejszonej o koszty opłat związanych z przekazaniem należności na konto bankowe lub koszty przekazu pocztowego.
 4. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

 1. VIII.         Pozostałe ustalenia

 

 1. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.
 4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania produktów zakupionych w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.
 6. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym Sprzedawcy strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 8. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.